วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:
• In the Type list, select Linear.
• Click the button next to Direction, and then select Linear Right (first row, fourth option from the left)
• Under Gradient stops, click Add or Remove until three stops appear in the dropdown list.
10. Also under Gradient stops, customize the Gradient stops as follows:
• Select Stop 1 from the list, and then do the following:
o In the stop position box, enter 0%
o Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 25% (fifth row, 10th option from the left)
• Select Stop 2 from the list, and then do the following:
o In the stop position box, enter 50%
o Click the button next to Color, and then click More Colors. In the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 255, Green: 192, Blue:0.
• Select Stop 3 from the list, and then do the following:
o In the stop position box, enter 100%
o Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 25% (fifth row, 10th option from the left)
11. Press and hold CTRL and then select the three rounded rectangles on the slide. On the Home tab, in the Font group, select Gill Sans MT from the Font list, enter 30 pt in the Font Size box, click the arrow next to Font Color, and then click White, Background 1 (first row, first option from the left).
12. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Reflection, and then under Reflection Variation click Tight reflection, touching (first row, first option from the left).
13. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, in the left pane, click Fill, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:
• In the Type list, select Linear
• In the Direction list, select Linear Down (first row, second option from the left).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25 | English for Computer Education | Assignement#11 | Operation Manual


แปล
Gradient และคลิกที่ More Gradients ใน dialog ของ Format Shape คลิกที่ Fill ในแผ่นทางด้านซ้าย เลือกGradient fill ในแผ่น Fill และทำดังต่อไปนี้
• ในรายการ เลือก Linear
• ต่อไปก็คลิกที่ Direction และเลือก Linear Right (ในแถวแรก,ตัวเลือกที่ 4 จากทางด้านซ้าย)
• ด้านล่างของ Gradient stops คลิก Add หรือ Remove จนกระทั่งรายการดูเหมือนลดลง
10. ด้านใต้ของ Gradient stops เราสามารถสร้างการเอียงได้ดังนี้
• เลือก Stop 1 จากรายการ และทำดังต่อไปนี้
o ใน stop position box กด enter 0%
o ถัดไป คลิกปุ่ม Color และภายใต้ Theme Colors ให้คลิก Orange, Accent 6, Darker 25% (แถวที่ 5 ตัวเลือกทางด้านซ้าย)
• เลือก Stop 2 จากรายการ และทำดังต่อไปนี้
o ใน stop position box กด enter 50%
o ถัดไป คลิกปุ่ม Color และคลิก More Colors ใน Colors ของ dialog box ในแท็ปCustom tab ใส่ค่าสี แดง: 255, เขียว: 192, น้ำเงิน:0
• เลือก Stop 3 จากรายการ และทำดังต่อไปนี้
o ใน stop position box กด enter 100%
o ถัดไป คลิกปุ่ม Color และภายใต้ Theme Colors คลิก Orange, Accent 6, Darker 25% (แถวที่ 5 ตัวเลือกทางด้านซ้าย)
11. กดปุ่ม CTRL และเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนสไลด์ 3 รอบ บนแท็ป Home ในกลุ่มของ Font เลือก Gill Sans MT จากรายการ Font list, enter 30 pt ในกล่อง Font Size ถัดไปคลิก Font Color และคลิก White, Background (แถวแรก ตัวเลือกแรกทางด้านซ้าย)
12. ภายใต้ SmartArt Tools บทแท็ป Format ในกลุ่มของ Shape Styles คลิก Shape Effects ตำแหน่ง Reflection และภายใต้ Reflection Variation คลิก Tight reflection, touching (แถวแรก, ตัวเลือกแรกทางด้านซ้าย)
13. ภายใต้ SmartArt Tools บนแท็ป Format tab ในกลุ่มของ Shape Styles คลิก Shape Fill ตัวเลือก Gradient เลือก More Gradients ใน dialog box ของ Format Shape ในแนวแผ่นซ้าย คลิก Fill เลือก Gradient fill ในแผ่น Fill และ ทำดังต่อไปนี้
• ในรายการ Type เลือก Linear
• ในรายการ Direction เลือก Linear Down (แถวแรก, ตัวเลือกที่ 2 จากทางด้านซ้าย)

IP Address

Also known as an "IP number" or simply an "IP," this is a code made up of numbers separated by three dots that identifies a particular computer on the Internet. Every computer, whether it be a Web server or the computer you're using right now, requires an IP address to connect to the Internet. IP addresses consist of four sets of numbers from 0 to 255, separated by three dots. For example "66.72.98.236" or "216.239.115.148". Your Internet Service Provider (ISP), will assign you either a static IP address (which is always the same) or a dynamic IP address, (which changes everytime you log on). ISPs typically assign dial-up users a dynamic IP address each time they sign on because it reduces the number of IP addresses they must register. However, if you connect to the Internet through a network or broadband connection, it is more likely that you have a static IP address
แปล
เรียกอีกอย่างว่าหมายเลข IP "หรือเพียง" IP "นี้เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลขคั่นด้วยสามจุดที่ระบุคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ต.คอมพิวเตอร์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ตอนที่ต้องการที่อยู่เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต. ที่อยู่ประกอบด้วยสี่ชุดหมายเลข 0-255 และคั่นด้วยสามจุด. เช่น "66.72.98.236" หรือ "216.239.115.148". Internet Service Provider (ISP) ของคุณจะกำหนดให้คุณทั้งที่อยู่ IP แบบคงที่ (ซึ่งเสมอกัน) หรือที่อยู่ IP แบบไดนามิก (ซึ่งการเปลี่ยนแปลง everytime คุณเข้าสู่ระบบ).ISPs ปกติกำหนด dial-up ผู้ใช้ไดนามิก IP ที่อยู่ในแต่ละครั้งลงบนเพราะจะช่วยลดจำนวนของที่อยู่จะต้องลงทะเบียน. อย่างไรก็ตามหากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะเพิ่มโอกาสที่คุณมีอยู่คง

Certificate

An SSL certificate, or secure certificate, is a file installed on a secure Web server that identifies a website. This digital certificate establishes the identity and authenticity of the company or merchant so that online shoppers can trust that the website is secure and reliable. In order to verify that these sites are legitimate (they are who they say they are), the companies and their websites are verified by a third party, such as Verisign or Thawte.

Once the verification company establishes the legitimacy of an organization and the associated website, they will issue an SSL certificate (for the small fee of a few hundred dollars). This digital certificate is installed on the Web server and will be viewable when a user enters a secure area of the website. You can tell you are visiting a secure page when the URL starts with "https." To view the certificate, click the lock icon near one of the edges of your browser window.

Because digital certificates verify a company's current status, they do not last forever. SSL certificates typically expire every one to three years. If the certificate is not renewed in time, you may see an alert box pop up that says "This website's certificate has expired." This error has nothing to do with you or your computer, but is displayed because the Web server you connected to has not renewed its SSL certificate. While this does not necessarily mean the site is fraudulent, it does show that the site is less than professional.

CGI

Stands for "Common Gateway Interface." CGI is a set of rules for running programs on a web server. Whenever you submit information, like search terms or your login and password, to a web server, there's a good chance that the server is using a CGI script to receive and process the data. However, with new scripting languages such as PHP, ASP, and JSP attracting many web programmers, CGI scripts aren't as popular as they once were.

แปล
ใบรับรอง ใบรับรอง SSL หรือ ใบรับรอง ความ ปลอดภัย เป็น ไฟล์ ติด ตั้ง บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยที่ระบุเว็บไซต์. นี้ ใบรับรอง ดิจิตอล establishes เอกลักษณ์ และควาถูกต้อง ของ บริษัท หรือ ร้าน ค้า เพื่อ ให้ ผู้ ซื้อ ออนไลน์ สามารถ มั่นใจ ว่า เว็บไซต์ จะ ปลอดภัย และ เชื่อถือ ได้. เพื่อ ตรวจ สอบ ว่า เว็บไซต์ เหล่า นี้ จะ ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย (พวก เขา เป็น ผู้ ที่ พวก เขา กล่าว ว่า พวก เขา เป็น), บริษัท และ เว็บไซต์ ของ พวก เขา ได้ รับ การ ยืนยัน โดย บุคคล ที่ สาม เช่น Verisign หรือ Thawte. เมื่อ บริษัท ยืนยัน establishes ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย ของ องค์กร และ เว็บไซต์ ที่ เกี่ยวข้อง ก็ จะ ออก ใบรับรอง SSL (สำหรับ ค่าธรรมเนียม เล็ก ๆ ไม่ กี่ ร้อย เหรียญ). นี้ ใบรับรอง ดิจิตอล ติด ตั้ง อยู่ บน เว็บ เซิร์ฟเวอร์ และ จะ สามารถ ดู ได้ เมื่อ ผู้ ใช้ เข้า สู่ พื้นที่ ปลอดภัย ของ เว็บไซต์. คุณ สามารถ บอก คุณ ไป ที่ หน้า ปลอดภัย เมื่อ URL เริ่ม ต้น ด้วย "https. เพื่อ ดู ใบรับรอง คลิก ที่ ไอคอน ล็อค หนึ่ง ใกล้ ขอบ ของ หน้าต่าง เบ รา เซอร์. เนื่องจาก ใบรับรอง ดิจิตอล ตรวจ สอบ สถานะ ปัจจุบัน ของ บริษัท ที่ พวก เขา ไม่ ผ่าน ตลอด ไป. ใบรับรอง SSL ปกติ จะ หมดอายุ ทั้งหมด ถึง สาม ปี. หาก ใบรับรอง ไม่ ซึ่ง ได้ ทำ ใหม่ ใน ครั้ง คุณ อาจ เห็น ช่อง pop up แจ้ง ว่า "ใบรับรอง ของ เว็บไซต์ นี้ หมดอายุ. ข้อ ผิด พลาด นี้ ไม่มี อะไร จะ ทำ อย่างไร กับ คุณ หรือ คอมพิวเตอร์ ของ คุณ แต่ จะ ปรากฏ เนื่องจาก เว็บ เซิร์ฟเวอร์ ที่ เชื่อม ต่อ ไม่ ได้ ซึ่ง ได้ ทำ ใหม่ ใบรับรอง SSL ของ. ขณะ นี้ ไม่ ได้ หมายความ ว่า เว็บไซต์ ที่ เป็น เท็จ ก็ จะ แสดง ว่า เว็บไซต์ นั้น จะ น้อย กว่า อาชีพ

CGI
ย่อมาจาก "Common Gateway Interface." CGI คือชุดของกฎสำหรับการใช้งานโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์. เมื่อคุณส่งข้อมูลเช่นคำค้นหาหรือเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้มีโอกาสดีที่เซิร์ฟเวอร์ใช้สคริปต์ CGI เพื่อรับและประมวลผลข้อมูล. แต่ด้วยภาษาสคริปต์ใหม่ๆเช่น PHP, ASP และ JSP ดึงดูดเว็บโปรแกรมเมอร์หลายสคริปต์ CGI ไม่เป็นที่นิยมเพราะเมื่อถูก.

Application Terms (translated)

Application Terms (translated) แก้ไข
เฉลยคำแปลของ assignment#3 Application Terms

02-361-219 English for Computer Education | A s s i g n m e n t#3 : Application Terms

Assigned Date: 20 November 2009

Wichet Plaimart

APLICATION TERMS (แปล)

1. Application Form แบบฟอร์มสมัครงาน

2. Application Letter จดหมายสมัครงาน

3. Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน

4. To be complete in own handwriting เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง

5. Confidential เป็นความลับ

6. Position applied for/Position sought/Position Desire ตำแหน่งที่สมัคร/ต้องการ

7. Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ

8. Personal Data /Curriculum vitae (CV)/Bio Data/Data Sheet/ Resume ประวัติส่วนตัว

9. Nationality สัญชาติ

10. Race เชื้อชาติ

11. Identification Card ( ID Card ) บัตรประชาชน

12. Issued by ออกให้โดย

13. Marital Status สถานภาพสมรส

14. Sex เพศ

15. Single เป็นโสด Married แต่งงานแล้ว Widowed เป็นหม้าย Divorce หย่าร้าง

16. Person to notify in case of emergency บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

17. Certificate degree obtained ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ

18. Military status สถานภาพทางการทหาร

19. Experience / Previous employment ประสบการณ์การทำงาน

20. Reason for leaving เหตุผลที่ออกจากงานเดิม

21. References / Referees บุคคลอ้างอิง

22. Applicant Signature ลายเซ็นผู้สมัคร

23. Reserved Officer's Training Corps Course (ROTC) หลักสูตร รด.

24. No Military Service Obligationไม่มีพันธะทางทหาร

25. Self employed ทำงานส่วนตัว

26. Equivalent Qualification คุณวุฒิเทียบเท่า

27. Letter of Recommendation / Employment Certificate / Testimonial จดหมาย/เอกสารรับรองการผ่านงาน

28. Birth Certificate สูติบัตร

29. Home Registration Certificate ทะเบียนบ้าน

30. Dependent ผู้อยู่ในอุปการะ

31. Extra-Curricular Activities กิจกรรมนอกหลักสูตร

32. Special skill ความชำนาญพิเศษ

33. Expert in เชี่ยวชาญใน....

34. Negotiable สามารถต่อรองได้

35. Guarantor ผู้คำประกัน

36. Fringe Benefits ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากรายได้ประจำ

37. Spouse คู่สมรส

38. Date of attended วันที่เข้าเรียน

39. Military Discharge Letter / Certificate of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร

40. Language Skill ทักษะภาษาอังกฤษ; Excellence ดีเยี่ยม Good ดี Fair ปานกลาง Poor แย่

41. โรงเรียนประถมศึกษา Primary school , elementary school , grade school , grammar school การศึกษาระดับชั้นประถม elementary education

42. การศึกษาระดับมัธยมตอนต้น secondary education

43. การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย high school education

44. Vocational Certificate ปวช.

45. Higher Vocational Certificate ปวส.

46. Bachelor's Degree ปริญญาตรี

47. bachelor บัณฑิต, ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี , มีอีกความหมายว่า หนุ่มโสด

48. B.A. ศิลปศาสตร์บัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Arts

49. B.Sc. วิทยาศาสตรบัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Science

50. B.B.A. บริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration

51. postgraduate นักศึกษาที่เรียนต่อจากปริญญาตรี

52. undergraduate (n.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี บางที่ใช้คำว่า student ก็ได้ครับ , (adj.) เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาตรี

53. pass degree (n.) ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

54. baccalaureate (แบคคะลอ'รีเอท) (n.) บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว

55. M.A. (ABBR) ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)

56. MA (n.) ปริญญาโท

57. master's degree (n.) ปริญญาโท หรือ ปริญญามหาบัณฑิต

58. MBA Master of Business Administration บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

59. MSc. Master of Science วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

60. doctorate (n.) ปริญญาเอก

61. doctor's degree (n.) ปริญญาเอก

62. doctor (n.) ดุษฎีบัณฑิต, ผู้ได้รับปริญญาเอก

63. doctoral (adj.) ในระดับปริญญาเอก

64. dissertation (n.) ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ

65. Register (n.) การลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาตรี)

66. incept (v.) ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

67. inception (n.) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

68. Chairman ประธาน

69. Vice Chairman รองประธาน

70. President ประธานกรรมการ (ตำแหน่งนี้ต้องมาทำงานประจำด้วย)

71. Vice President รองประธานกรรมการ

72. Senior Advisor/Consultant ที่ปรึกษาอาวุโส

73. Managing Director (MD) กรรมการผู้จัดการ

74. Senior Executive Managing Director ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง

75. Board of Directors คณะกรรมการผู้บริหาร (ที่เขาเรียกกันสั้น ๆว่า Board)

76. Directors กรรมการ

77. General Manager ผู้จัการทั่วไป

78. Branch Manager ผู้จัการสาขา

79. Head of Department/Division Chief หัวหน้าแผนก

80. The Management Team คณะบริหาร

81. Personal Manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

82. Finance Manager ผู้จัดการฝ่านการเงิน

83. Sales Manager ผู้จัดการฝ่านขาย

84. Plant Manager ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

85. Account Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

86. Purchasing Manager/Procurement ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

87. Manufacturing Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต

88. Production Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต

89. Quality Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

90. Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย

91. Technical Manager ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

92. Credit and Legal Manager ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฎหมาย

93. Research and Development Manager ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

94. Executive Secretary เลขาผู้บริหาร

95. Secretary เลขานุการ

96. Chief Executive Officer (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

97. Chief Financial Officer (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

98. Chief Operation Officer (COO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

99. Chief Marketing Officer (CMO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

100. Chief Information Officer (CIO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

101. President (Academic) อธิการบดี (สถาบันการศึกษา)

102. Vice President (Academic) รองอธิการบดี (สถาบันการศึกษา)

103. President Assistant (Academic) ผู้ช่วยอธิการบดี (สถาบันการศึกษา)

104. Dean คณบดี

105. Department Head หัวหน้าภาควิชา

106. Division Head หัวหน้าสาขา

107. Faculty คณะ

108. Department ภาควิชา

109. Division สาขาวิชา

110. Major วิชาเอก Minor วิชาโท

111. กระทรวงกลาโหม (กห) Ministry of Defence (MOD)

112. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Office of the Permanent Secretary for Defence

113. กรมราชองครักษ์ (รอ.) Royal Aide-de-camp Department , Ministry of Defence

114. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ The War Veterans Organization of Thailand (WVO) under Royal Patronage of His Majesty the King

115. กองบัญชาการทหารสูงสุด Office of Supreme Commander

116. กองทัพบก Royal Thai Army

117. กองทัพเรือ Royal Thai Navy

118. กองทัพอากาศ Royal Thai Air Force

119. รัฐวิสาหกิจในสังกัด ( State Enterprises )

120. องค์การ แบตเตอรี่ The Battery Organization

IT Senior Specialist: SAP FI/CO (1 Position)

We are established as the first manufacture of Purified Terephthalic Acid (PTA) a major raw material of polyester used in the textile, non-woven, automotive, bottling and packing industries including generate electricity and steam for the PTA operation, etc,. As part of our expansion plan, we are seeking professional and competent candidates as the following positions:

IT Senior Specialist: SAP FI/CO (1 Position)

Qualifications:

• Male or Female
• Bachelor's Degree in IT, Business Administration (BBA) or related field
• Master Degree in IT, Business Administration (MBA) or related field would be an advantage
• More than 5 years SAP FI/CO experiences
• Experience in full-cycle SAP Implementation and Profitability Analysis (PA) Module is preferable
• Experience in SAP Functional Consulting is an advantage
• Experience in ABAP programming is an advantage
• Good knowledge of business process of accounting and finance
• Ensure sufficient Control Points for accounting data accuracy
• Have background to run SAP Audit Trails
• Has strong analytical and logical skills to understand needs of business MIS.
• Ability to document and design business processes for finance & accounting in manufacturing in manufacturing firm include producing the reports from the systems and various sources to meet schedule of submission
• Ability to work in timely and priority manner with End users, Business Process Owners and Consultants in SAP Project Implementations, Business Process Improvement Projects and On-going Support
• Good command of English
• Bangkok Office


แปล

เราถูกตั้งขึ้นเป็นโรงงานผลิตแรกของชะล้างกรด Terephthalic ( PTA ) วัตถุดิบหลักของ polyester ที่ใช้ในสิ่งทอ การขวด และอุตสาหกรรมที่จัดเก็บรวมถึงสร้างไฟฟ้า และไอน้ำสำหรับการคำนวณ PTA แม้ว่าส่วนอื่นๆของแผนการขยายของเรา เรากำลังหาผู้เชี่ยวชาญ และผู้ได้รับเลือกให้เข้าแข่งมีความสามารถความชำนาญประสบการณเป็นตำแหน่งดังต่อไปนี้:::

IT Senior Specialist: SAP FI/CO (1ตำแหน่ง)
• ชาย หรือ หญิง
• ปริญญา ตรี IT, สาขา Business Administration (BBA) หรือ ที่ เกี่ยวข้อง
• ปริญญา ตรี ใน IT, Business Administration (MBA) หรือ สาขา ที่ เกี่ยวข้อง จะ พิจารณา เป็น พิเศษ
• มากกว่า 5 ปี SAP FI / CO ประสบการณ์
• ประสบการณ์ ใน เต็ม รอบ SAP ดำเนิน การ และ กำไร Analysis (PA) Module เป็น กว่า
• ประสบการณ์ ใน งาน SAP Consulting เป็น ประโยชน์
• ประสบการณ์ ใน การ เขียน โปรแกรม ABAP จะ พิจารณา เป็น พิเศษ
ความ รู้ ดี • การ ดำเนิน ธุรกิจ ของ บัญชี และ การเงิน
• ตรวจ สอบ เพียงพอ Control คะแนน สำหรับ บัญชี ถูก ต้อง ข้อมูล
• มี พื้น หลัง ใช้ SAP สถาน ที่ ตรวจ สอบ
• มี ทักษะ การ วิเคราะห์ และ ตรรกะ strong เข้าใจ ความ ต้องการ ของ ธุรกิจ ผิด พลาด.
• ความ สามารถ ใน เอกสาร และ การ ออกแบบ กระบวนการ ทาง ธุรกิจ สำหรับ การเงิน และ บัญชี ใน การ ผลิต ใน บริษัท ผลิต รวม ผลิต รายงาน จาก ระบบ และ แหล่ง ข้อมูล ต่างๆ เพื่อ ให้ ตรง กับ ตาราง เวลา การ ส่ง เอกสาร
• ความ สามารถ ใน การ ทำงาน ใน เวลา และ ลักษณะ ความ สำคัญ กับ ผู้ ใช้ End, Business Process เจ้าของ และ ที่ ปรึกษา ใน SAP Implementations โครงการ Business Process การ ปรับปรุง โครงการ และ On-จะ สนับสนุน
คำ สั่ง ที่ ดี • ภาษา อังกฤษ
• สำนักงาน กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

Ad Hoc Network

"Ad Hoc" is actually a Latin phrase that means "for this purpose." It is often used to describe solutions that are developed on-the-fly for a specific purpose. In computer networking, an ad hoc network refers to a network connection established for a single session and does not require a router or a wireless base station.For example, if you need to transfer a file to your friend's laptop, you might create an ad hoc network between your computer and his laptop to transfer the file. This may be done using an Ethernet crossover cable, or the computers' wireless cards to communicate with each other. If you need to share files with more than one computer, you could set up a mutli-hop ad hoc network, which can transfer data over multiple nodes.Basically, an ad hoc network is a temporary network connection created for a specific purpose (such as transferring data from one computer to another). If the network is set up for a longer period of time, it is just a plain old local area network (LAN).

แปล
โฆษณานักเรียน" เป็นจริงวลีละตินที่หมายถึง "เพื่อวัตถุประสงค์นี้. It is often used to describe solutions that are developed on-the-fly for a specific purpose. มีการใช้บ่อยเพื่ออธิบายโซลูชั่นที่พัฒนาบนเครื่องบินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ. In computer networking, an ad hoc network refers to a network connection established for a single session and does not require a router or a wireless base station . ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โฆษณาในเครือข่ายนักเรียนหมายถึงเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อสร้างงานเดียวและไม่ต้องใช้ เราเตอร์ หรือ สถานีฐาน ไร้สาย. For example, if you need to transfer a file to your friend's laptop, you might create an ad hoc network between your computer and his laptop to transfer the file. ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการถ่ายโอนไฟล์เพื่อแล็ปท็อปของเพื่อนคุณอาจสร้างโฆษณาเครือข่ายนักเรียนระหว่างคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของคุณเพื่อถ่ายโอนแฟ้ม. This may be done using an Ethernet crossover cable, or the computers' wireless cards to communicate with each other. นี้อาจทำได้โดยใช้สาย crossover Ethernet หรือคอมพิวเตอร์ 'บัตรไร้สายในการสื่อสารกัน. If you need to share files with more than one computer, you could set up a mutli-hop ad hoc network, which can transfer data over multiple nodes. หากคุณต้องการใช้ไฟล์ที่มีมากกว่าหนึ่งเครื่องคุณสามารถตั้ง mutli เป็นกระโดดโฆษณาในเครือข่ายนักเรียนที่สามารถโอนข้อมูลผ่านต่อมน้ำหลาย. Basically, an ad hoc network is a temporary network connection created for a specific purpose (such as transferring data from one computer to another). โดยทั่วไปเป็นโฆษณาเครือข่ายนักเรียนเชื่อมต่อเครือข่ายชั่วคราวที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (เช่นการโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปเป็นอื่น). If the network is set up for a longer period of time, it is just a plain old local area network ( LAN ). หากเครือข่ายที่มีการตั้งค่าสำหรับระยะยาวของเวลาก็เป็นเพียงธรรมดาเครือข่ายพื้นที่เดิมท้องถิ่น (LAN).

activeX

This Microsoft-based technology was built to link desktop applications to the World Wide Web. Using ActiveX development tools, software developers can create interactive Web content for their applications. For example, Word and Excel documents can be viewed directly in Web browsers that supports ActiveX. While ActiveX is a useful technology, the downside is that you need to have a up-to-date version ActiveX installed on your machine in order to use ActiveX-enabled content.

แปล
Microsoft นี้ใช้เทคโนโลยีสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงโปรแกรมเดสก์ทอปไป World Wide Web. Using ActiveX development tools, software developers can create interactive Web content for their applications. ใช้เครื่องมือพัฒนา ActiveX นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างเนื้อหาเว็บแบบโต้ตอบสำหรับการประยุกต์. For example, Word and Excel documents can be viewed directly in Web browsers that supports ActiveX. เช่น Word และ Excel เอกสารสามารถดูได้โดยตรงในเว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน ActiveX. While ActiveX is a useful technology, the downside is that you need to have a up-to-date version ActiveX installed on your machine in order to use ActiveX-enabled content. ขณะ ActiveX เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ downside คือคุณต้องมี up-to-ActiveX รุ่นวันที่ติดตั้งในเครื่องของคุณเพื่อที่จะใช้ ActiveX ที่ใช้เนื้อหา.