วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Application Terms (translated)

Application Terms (translated) แก้ไข
เฉลยคำแปลของ assignment#3 Application Terms

02-361-219 English for Computer Education | A s s i g n m e n t#3 : Application Terms

Assigned Date: 20 November 2009

Wichet Plaimart

APLICATION TERMS (แปล)

1. Application Form แบบฟอร์มสมัครงาน

2. Application Letter จดหมายสมัครงาน

3. Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน

4. To be complete in own handwriting เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง

5. Confidential เป็นความลับ

6. Position applied for/Position sought/Position Desire ตำแหน่งที่สมัคร/ต้องการ

7. Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ

8. Personal Data /Curriculum vitae (CV)/Bio Data/Data Sheet/ Resume ประวัติส่วนตัว

9. Nationality สัญชาติ

10. Race เชื้อชาติ

11. Identification Card ( ID Card ) บัตรประชาชน

12. Issued by ออกให้โดย

13. Marital Status สถานภาพสมรส

14. Sex เพศ

15. Single เป็นโสด Married แต่งงานแล้ว Widowed เป็นหม้าย Divorce หย่าร้าง

16. Person to notify in case of emergency บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

17. Certificate degree obtained ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ

18. Military status สถานภาพทางการทหาร

19. Experience / Previous employment ประสบการณ์การทำงาน

20. Reason for leaving เหตุผลที่ออกจากงานเดิม

21. References / Referees บุคคลอ้างอิง

22. Applicant Signature ลายเซ็นผู้สมัคร

23. Reserved Officer's Training Corps Course (ROTC) หลักสูตร รด.

24. No Military Service Obligationไม่มีพันธะทางทหาร

25. Self employed ทำงานส่วนตัว

26. Equivalent Qualification คุณวุฒิเทียบเท่า

27. Letter of Recommendation / Employment Certificate / Testimonial จดหมาย/เอกสารรับรองการผ่านงาน

28. Birth Certificate สูติบัตร

29. Home Registration Certificate ทะเบียนบ้าน

30. Dependent ผู้อยู่ในอุปการะ

31. Extra-Curricular Activities กิจกรรมนอกหลักสูตร

32. Special skill ความชำนาญพิเศษ

33. Expert in เชี่ยวชาญใน....

34. Negotiable สามารถต่อรองได้

35. Guarantor ผู้คำประกัน

36. Fringe Benefits ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากรายได้ประจำ

37. Spouse คู่สมรส

38. Date of attended วันที่เข้าเรียน

39. Military Discharge Letter / Certificate of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร

40. Language Skill ทักษะภาษาอังกฤษ; Excellence ดีเยี่ยม Good ดี Fair ปานกลาง Poor แย่

41. โรงเรียนประถมศึกษา Primary school , elementary school , grade school , grammar school การศึกษาระดับชั้นประถม elementary education

42. การศึกษาระดับมัธยมตอนต้น secondary education

43. การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย high school education

44. Vocational Certificate ปวช.

45. Higher Vocational Certificate ปวส.

46. Bachelor's Degree ปริญญาตรี

47. bachelor บัณฑิต, ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี , มีอีกความหมายว่า หนุ่มโสด

48. B.A. ศิลปศาสตร์บัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Arts

49. B.Sc. วิทยาศาสตรบัณฑิต คำย่อของ Bachelor of Science

50. B.B.A. บริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration

51. postgraduate นักศึกษาที่เรียนต่อจากปริญญาตรี

52. undergraduate (n.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี บางที่ใช้คำว่า student ก็ได้ครับ , (adj.) เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาตรี

53. pass degree (n.) ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

54. baccalaureate (แบคคะลอ'รีเอท) (n.) บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว

55. M.A. (ABBR) ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts)

56. MA (n.) ปริญญาโท

57. master's degree (n.) ปริญญาโท หรือ ปริญญามหาบัณฑิต

58. MBA Master of Business Administration บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

59. MSc. Master of Science วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

60. doctorate (n.) ปริญญาเอก

61. doctor's degree (n.) ปริญญาเอก

62. doctor (n.) ดุษฎีบัณฑิต, ผู้ได้รับปริญญาเอก

63. doctoral (adj.) ในระดับปริญญาเอก

64. dissertation (n.) ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ

65. Register (n.) การลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาตรี)

66. incept (v.) ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

67. inception (n.) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

68. Chairman ประธาน

69. Vice Chairman รองประธาน

70. President ประธานกรรมการ (ตำแหน่งนี้ต้องมาทำงานประจำด้วย)

71. Vice President รองประธานกรรมการ

72. Senior Advisor/Consultant ที่ปรึกษาอาวุโส

73. Managing Director (MD) กรรมการผู้จัดการ

74. Senior Executive Managing Director ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง

75. Board of Directors คณะกรรมการผู้บริหาร (ที่เขาเรียกกันสั้น ๆว่า Board)

76. Directors กรรมการ

77. General Manager ผู้จัการทั่วไป

78. Branch Manager ผู้จัการสาขา

79. Head of Department/Division Chief หัวหน้าแผนก

80. The Management Team คณะบริหาร

81. Personal Manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

82. Finance Manager ผู้จัดการฝ่านการเงิน

83. Sales Manager ผู้จัดการฝ่านขาย

84. Plant Manager ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

85. Account Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

86. Purchasing Manager/Procurement ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

87. Manufacturing Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต

88. Production Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต

89. Quality Control Manager ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

90. Assurance Manager ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย

91. Technical Manager ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

92. Credit and Legal Manager ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฎหมาย

93. Research and Development Manager ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

94. Executive Secretary เลขาผู้บริหาร

95. Secretary เลขานุการ

96. Chief Executive Officer (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

97. Chief Financial Officer (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

98. Chief Operation Officer (COO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

99. Chief Marketing Officer (CMO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

100. Chief Information Officer (CIO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

101. President (Academic) อธิการบดี (สถาบันการศึกษา)

102. Vice President (Academic) รองอธิการบดี (สถาบันการศึกษา)

103. President Assistant (Academic) ผู้ช่วยอธิการบดี (สถาบันการศึกษา)

104. Dean คณบดี

105. Department Head หัวหน้าภาควิชา

106. Division Head หัวหน้าสาขา

107. Faculty คณะ

108. Department ภาควิชา

109. Division สาขาวิชา

110. Major วิชาเอก Minor วิชาโท

111. กระทรวงกลาโหม (กห) Ministry of Defence (MOD)

112. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Office of the Permanent Secretary for Defence

113. กรมราชองครักษ์ (รอ.) Royal Aide-de-camp Department , Ministry of Defence

114. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ The War Veterans Organization of Thailand (WVO) under Royal Patronage of His Majesty the King

115. กองบัญชาการทหารสูงสุด Office of Supreme Commander

116. กองทัพบก Royal Thai Army

117. กองทัพเรือ Royal Thai Navy

118. กองทัพอากาศ Royal Thai Air Force

119. รัฐวิสาหกิจในสังกัด ( State Enterprises )

120. องค์การ แบตเตอรี่ The Battery Organization

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น