วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

IT Senior Specialist: SAP FI/CO (1 Position)

We are established as the first manufacture of Purified Terephthalic Acid (PTA) a major raw material of polyester used in the textile, non-woven, automotive, bottling and packing industries including generate electricity and steam for the PTA operation, etc,. As part of our expansion plan, we are seeking professional and competent candidates as the following positions:

IT Senior Specialist: SAP FI/CO (1 Position)

Qualifications:

• Male or Female
• Bachelor's Degree in IT, Business Administration (BBA) or related field
• Master Degree in IT, Business Administration (MBA) or related field would be an advantage
• More than 5 years SAP FI/CO experiences
• Experience in full-cycle SAP Implementation and Profitability Analysis (PA) Module is preferable
• Experience in SAP Functional Consulting is an advantage
• Experience in ABAP programming is an advantage
• Good knowledge of business process of accounting and finance
• Ensure sufficient Control Points for accounting data accuracy
• Have background to run SAP Audit Trails
• Has strong analytical and logical skills to understand needs of business MIS.
• Ability to document and design business processes for finance & accounting in manufacturing in manufacturing firm include producing the reports from the systems and various sources to meet schedule of submission
• Ability to work in timely and priority manner with End users, Business Process Owners and Consultants in SAP Project Implementations, Business Process Improvement Projects and On-going Support
• Good command of English
• Bangkok Office


แปล

เราถูกตั้งขึ้นเป็นโรงงานผลิตแรกของชะล้างกรด Terephthalic ( PTA ) วัตถุดิบหลักของ polyester ที่ใช้ในสิ่งทอ การขวด และอุตสาหกรรมที่จัดเก็บรวมถึงสร้างไฟฟ้า และไอน้ำสำหรับการคำนวณ PTA แม้ว่าส่วนอื่นๆของแผนการขยายของเรา เรากำลังหาผู้เชี่ยวชาญ และผู้ได้รับเลือกให้เข้าแข่งมีความสามารถความชำนาญประสบการณเป็นตำแหน่งดังต่อไปนี้:::

IT Senior Specialist: SAP FI/CO (1ตำแหน่ง)
• ชาย หรือ หญิง
• ปริญญา ตรี IT, สาขา Business Administration (BBA) หรือ ที่ เกี่ยวข้อง
• ปริญญา ตรี ใน IT, Business Administration (MBA) หรือ สาขา ที่ เกี่ยวข้อง จะ พิจารณา เป็น พิเศษ
• มากกว่า 5 ปี SAP FI / CO ประสบการณ์
• ประสบการณ์ ใน เต็ม รอบ SAP ดำเนิน การ และ กำไร Analysis (PA) Module เป็น กว่า
• ประสบการณ์ ใน งาน SAP Consulting เป็น ประโยชน์
• ประสบการณ์ ใน การ เขียน โปรแกรม ABAP จะ พิจารณา เป็น พิเศษ
ความ รู้ ดี • การ ดำเนิน ธุรกิจ ของ บัญชี และ การเงิน
• ตรวจ สอบ เพียงพอ Control คะแนน สำหรับ บัญชี ถูก ต้อง ข้อมูล
• มี พื้น หลัง ใช้ SAP สถาน ที่ ตรวจ สอบ
• มี ทักษะ การ วิเคราะห์ และ ตรรกะ strong เข้าใจ ความ ต้องการ ของ ธุรกิจ ผิด พลาด.
• ความ สามารถ ใน เอกสาร และ การ ออกแบบ กระบวนการ ทาง ธุรกิจ สำหรับ การเงิน และ บัญชี ใน การ ผลิต ใน บริษัท ผลิต รวม ผลิต รายงาน จาก ระบบ และ แหล่ง ข้อมูล ต่างๆ เพื่อ ให้ ตรง กับ ตาราง เวลา การ ส่ง เอกสาร
• ความ สามารถ ใน การ ทำงาน ใน เวลา และ ลักษณะ ความ สำคัญ กับ ผู้ ใช้ End, Business Process เจ้าของ และ ที่ ปรึกษา ใน SAP Implementations โครงการ Business Process การ ปรับปรุง โครงการ และ On-จะ สนับสนุน
คำ สั่ง ที่ ดี • ภาษา อังกฤษ
• สำนักงาน กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น