วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:
• In the Type list, select Linear.
• Click the button next to Direction, and then select Linear Right (first row, fourth option from the left)
• Under Gradient stops, click Add or Remove until three stops appear in the dropdown list.
10. Also under Gradient stops, customize the Gradient stops as follows:
• Select Stop 1 from the list, and then do the following:
o In the stop position box, enter 0%
o Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 25% (fifth row, 10th option from the left)
• Select Stop 2 from the list, and then do the following:
o In the stop position box, enter 50%
o Click the button next to Color, and then click More Colors. In the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 255, Green: 192, Blue:0.
• Select Stop 3 from the list, and then do the following:
o In the stop position box, enter 100%
o Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 25% (fifth row, 10th option from the left)
11. Press and hold CTRL and then select the three rounded rectangles on the slide. On the Home tab, in the Font group, select Gill Sans MT from the Font list, enter 30 pt in the Font Size box, click the arrow next to Font Color, and then click White, Background 1 (first row, first option from the left).
12. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Reflection, and then under Reflection Variation click Tight reflection, touching (first row, first option from the left).
13. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, in the left pane, click Fill, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:
• In the Type list, select Linear
• In the Direction list, select Linear Down (first row, second option from the left).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25 | English for Computer Education | Assignement#11 | Operation Manual


แปล
Gradient และคลิกที่ More Gradients ใน dialog ของ Format Shape คลิกที่ Fill ในแผ่นทางด้านซ้าย เลือกGradient fill ในแผ่น Fill และทำดังต่อไปนี้
• ในรายการ เลือก Linear
• ต่อไปก็คลิกที่ Direction และเลือก Linear Right (ในแถวแรก,ตัวเลือกที่ 4 จากทางด้านซ้าย)
• ด้านล่างของ Gradient stops คลิก Add หรือ Remove จนกระทั่งรายการดูเหมือนลดลง
10. ด้านใต้ของ Gradient stops เราสามารถสร้างการเอียงได้ดังนี้
• เลือก Stop 1 จากรายการ และทำดังต่อไปนี้
o ใน stop position box กด enter 0%
o ถัดไป คลิกปุ่ม Color และภายใต้ Theme Colors ให้คลิก Orange, Accent 6, Darker 25% (แถวที่ 5 ตัวเลือกทางด้านซ้าย)
• เลือก Stop 2 จากรายการ และทำดังต่อไปนี้
o ใน stop position box กด enter 50%
o ถัดไป คลิกปุ่ม Color และคลิก More Colors ใน Colors ของ dialog box ในแท็ปCustom tab ใส่ค่าสี แดง: 255, เขียว: 192, น้ำเงิน:0
• เลือก Stop 3 จากรายการ และทำดังต่อไปนี้
o ใน stop position box กด enter 100%
o ถัดไป คลิกปุ่ม Color และภายใต้ Theme Colors คลิก Orange, Accent 6, Darker 25% (แถวที่ 5 ตัวเลือกทางด้านซ้าย)
11. กดปุ่ม CTRL และเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนสไลด์ 3 รอบ บนแท็ป Home ในกลุ่มของ Font เลือก Gill Sans MT จากรายการ Font list, enter 30 pt ในกล่อง Font Size ถัดไปคลิก Font Color และคลิก White, Background (แถวแรก ตัวเลือกแรกทางด้านซ้าย)
12. ภายใต้ SmartArt Tools บทแท็ป Format ในกลุ่มของ Shape Styles คลิก Shape Effects ตำแหน่ง Reflection และภายใต้ Reflection Variation คลิก Tight reflection, touching (แถวแรก, ตัวเลือกแรกทางด้านซ้าย)
13. ภายใต้ SmartArt Tools บนแท็ป Format tab ในกลุ่มของ Shape Styles คลิก Shape Fill ตัวเลือก Gradient เลือก More Gradients ใน dialog box ของ Format Shape ในแนวแผ่นซ้าย คลิก Fill เลือก Gradient fill ในแผ่น Fill และ ทำดังต่อไปนี้
• ในรายการ Type เลือก Linear
• ในรายการ Direction เลือก Linear Down (แถวแรก, ตัวเลือกที่ 2 จากทางด้านซ้าย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น